Ica Maxi Nacka

ICA Maxi Nacka – ständig förbättring

ICA Maxi i Nacka är en välbesökt och populär butik som nästan kan sägas genomgå en kontinuerlig förändring även om alla förändringar inte är lika stora och synbara. För ett år sedan stod den nya frukt- och gröntavdelningen klar och förändringarna jämfört med den tidigare blev i detta fall stora. Till glädje för både medarbetare och butikens kunder. 

Tankarna på en ny frukt- och gröntavdelning blev konkreta under våren och sommaren 2019. Efter semestern drog de därför igång med idémöten internt och studieresor både i Sverige och utomlands för att skaffa inspiration och se goda exempel. Mathias Kärling, Vice VD, berättar att behoven av förändring var rätt stora på grund av slitage och att deras egna rutiner i avdelningen utvecklats under åren.

– Vi behövde en avdelning som hanterade den dagliga driften bättre, mer luft och inredning som underlättade våra rutiner. Att hitta smarta lösningar för att hålla produkterna fräscha, för att därigenom minska svinnet, var en viktig aspekt.  Avdelningens placering i butiken gjorde att den syntes från nästan alla håll så en estetiskt trevlig avdelning var också en aspekt när de sammanställde sina behov.

När den egna listan var sammanställd bjöd de in Intrx för en dialog kring utvecklingen. Den dialogen mynnade ut i skisser och 3D-ritningar så att alla involverade i projektet kunde få se hur det skulle bli och vara delaktiga i processen. Därefter blev det praktiskt arbete som avslutades med själva ombyggnationen. Då en ombyggnation av avdelningen innebär att det under en tid blir svårare att exponera och sälja produkterna är det av vikt att den genomförs så effektivt som möjligt. För att minska tappet i försäljning så mycket som möjligt. Det tog tre veckor att bygga om avdelningen i grunden vilket gav ett relativt sett litet tapp. Justeringar gjordes sedan löpande med avdelningen öppen. Nu har avdelningen varit igång i ungefär ett år och effekterna är minskat svinn, ökad försäljning och trevliga kommentarer från kunderna. 

Mathias Kärling, som i högsta grad varit en nyckelperson i denna förändring, ger oss några tips att tänka på i sådana här fall;

Ha framförhållning – planera i god tid för att minska risken att missa något viktigt.

Involvera era egna nyckelpersoner – det finns mycket kunskap i huset så driv en intern process kring utvecklingen. 

Delaktighet  – Ha med medarbetarna i förändringen, de ska jobba i den och det ger resultat.