Integritetspolicy

Så här samlar vi data
Vi registrerar och behandlar kunder, leverantörer och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Den som registreras ska före registreringen normalt tillfrågas om denne samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn. Om inte är det viktigt att omgående meddela oss detta så att det kan beaktas vid behandlingen av personuppgifterna.

I viss utsträckning är dock registrering och behandling av personuppgifter nödvändig och önskvärd även om den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. För sådan registrering och behandling, som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade, efterfrågas inget särskilt samtycke.

Så används data vi samlar in och lagrar
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av en tjänst eller vara samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats.

Behandling av uppgifter sker också för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan den registrerade och oss (t.ex. noteringar av frågor och klagomål) samt uppgifter om eventuella andra företrädare för den registrerade och om hur avtalet fullgörs.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Vi delar de uppgifter ni lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, vår policy och andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Kunders/leverantörers val och rättigheter
Som kund/leverantör har ni alltid rätt att begära ett utdrag och att vi rättar felaktiga uppgifter. Du som kund/leverantör har rätt att begära att era uppgifter raderas, och kan när som helst välja att avregistrera dig, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register. Avregistrering sker genom att kontakta Susanne Pettersson.